Verstehst du kein Niederländisch? Besuchen Sie unsere Deutsche website Don't understand Dutch? Visit our English website

Scoren in de wijk

‘Noaberschap’ betekent 'omzien naar elkaar'. In Twente zijn we allemaal buren en helpen we elkaar. ‘Noaberschap’ is niet voor niets een van de drie kernwaarden van FC Twente. De club vindt het belangrijk om haar verbindende en mobiliserende kracht in te zetten om mensen verder te helpen. Daarvoor heeft FC Twente in 2005 al de Stichting “FC Twente, scoren in de wijk” opgericht. Met tal van projecten geeft de stichting invulling aan de ‘noaberplicht’ van FC Twente, want iedereen verdient een kans om te scoren…

Scorenindewijk

Geschiedenis

'Supportwijken' in de beginjaren 2003 en 2004
Onder het mom een goede buur is beter dan een verre vriend werd in de beginjaren de support uitgesproken voor een aantal wijken in de omgeving. Allereerst de Hengelose wijk Berflo Es, een directe buur van de trainingslocatie van FC Twente. Met het toenmalige ministerie van VROM als indirecte en de gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions als directe partner, bracht Scoren in de wijk in de Berflo Es in samenwerking met diverse organisaties allerlei acties op sociaal-maatschappelijk gebied op gang. Daarbij maakt de stichting gebruik van de faciliteiten die het voetbalbedrijf biedt. De functionarissen van de club, de voetballers, de medische en technische staf, de supporters, de netwerken van werkgevers; ze spelen daarbij allemaal hun rol. 

Groei van de stichting in de regio Twente
In de jaren daarna volgde al snel een tweetal Enschedese ‘supportwijken’, namelijk Wesselerbrink en Twekkelerveld. In Hengelo stond Scoren in de wijk ook niet stil, door aan de slag te gaan in de wijk Hengelose Es. Het aantal partijen waarmee de stichting samenwerkt groeide in zowel Hengelo als Enschede. Met onder andere woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, vele maatschappelijke organisaties en de gemeenten werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ook zijn er incidentele samenwerkingsverbanden geweest met diverse organisaties en gemeenten in de regio Twente. Sinds 2017 wordt er intensiever samengewerkt met de gemeente Oldenzaal. Dit heeft vanaf 2019 geleid tot een concrete samenwerking met gemeente Oldenzaal en WBO Wonen.

De burger is het vertrekpunt bij de projecten en activiteiten
Met de rugdekking van kennisinstellingen als de Universiteit Twente, het ROC van Twente en Saxion Hogescholen breidt Scoren in de wijk haar projecten verder uit en gaat het steeds meer wijkoverstijgend te werk. Zo kan het zich inzetten voor de gehele regio Twente. Een divers aantal maatschappelijke vraagstukken, gekoppeld aan de behoeftevraag van de burgers in de regio Twente, zorgen voor een breed scala aan samenhangende projecten en activiteiten. Uitgangspunt is steeds om te opereren op de golven van maatschappelijke ontwikkelingen en daarin vernieuwend te zijn. Dat betekent ook dat Scoren in de wijk bestaande instellingen niet voor de voeten wil lopen en handelt naar het adagium: “kansen zien, kansen scheppen & kansen benutten”. De rol van de stichting varieert per project; de stichting initieert, stimuleert, faciliteert en ondersteunt. Een goede organisatie is essentieel voor het welslagen van een project.

Organisatie

ANBI status
De stichting FC Twente, scoren in de wijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Doelstelling
Scoren in de wijk zet zich in voor mensen in de regio Twente die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit doen wij door de mobiliserende en verbindende kracht van FC Twente in te zetten. Met een onorthodoxe aanpak door middel van projecten en activiteiten.

Beleidsplan
Is opvraagbaar via scorenindewijk@fctwente.nl

Bestuurssamenstelling
Scoren in de wijk bestaat uit een algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit vijf of meer natuurlijke personen. Deze personen zijn algemeen bestuurslid. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. De drie personen bekleden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Functies en namen bestuurders 
Voorzitter                      Dhr. A.P. Frankenhuis
Secretaris                      Dhr. J. Bron
Penningmeester             Dhr. G.H.M. Veger
Algemeen bestuurslidDhr. S.A.H. Denters
Algemeen bestuurslidDhr. H. Zomer
Algemeen bestuurslidDhr. H.D. Eppinga
Algemeen bestuurslidDhr. R.H.J. Engbers


Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft elf werknemers in dienst. Zij vallen niet onder een CAO regeling. De elf werknemers hebben een arbeidsovereenkomst bij de stichting. 

Privacyverklaring
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Scoren in de wijk heeft op basis van deze wetgeving een privacyverklaring opgesteld.  

Privacyverklaring Scoren in de wijk

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op de website wordt regelmatig verslag gedaan van de activiteiten.